ЛОГОПЕД
Логопедът е специалист, който се занимава с терапия на нарушенията на звуковете на устната реч, нарушенията при правописа, четенето, писането. Работата на логопеда се състои в напътствия и подкрепа по посока развитие, подобряване и/или запазване способността за общуване и комуникация.

Всеки заслужава глас!

Логопедичната работа се изразява в упражнения, които са под игрова форма. Ако детето има трудности с артикулация или плавност например, логопедът ще прекарва време, демонстрирайки как да „извади“ правилните звуци пред огледало. Това става като детето имитира как логопеда движи устни и език за да се получи правилния звук. Правилното усвояване на устната реч е превантивна мярка за овладяване на процесите- четене и писане.

Ако става дума за речево нарушение, работата е по-скоро като в училище. Логопедът ще помага с граматика, как да се комбинират думите правилно, за да съставят ясен изказ на мислите.

Терапевтичният процес е с различна продължителност, в зависимост от затрудненията и от мотивацията на съответното дете. Времетраенето на занятието и терапевтичните подходи са изцяло съобразени с индивидуалните харектеристики на детето. Водещо за подбора на задачите и методите е и емоционалното състояние на детето.

Close up portrait of little attractive child opening mouth widely, looking other side with excitement, holding heart bright lollipop. Playful merry little fair haired girl spends sparetime happily.

Важно е да се каже, че логопедът и семейството трябва да работят заедно и да съставят екип, който да върви в една посока. Това става с упражнения и вкъщи, които са забавни и можете да ги използвате като игри с детето си за 15мин. на ден, които ще направят връзката ви още по-силна и ще се забавлявате заедно. Екипната работа е най-прекият път за постигане на висока ефективност на корекционния процес!